Saturday, 4 August 2012

மலமிளக்கி


மலமிளக்கி
நாம் அனைவருமே கழிப்பறை செல்கிறோம்.ஆனால் அதை பற்றி பேச
வெட்கப்படுகிறோம்.வித விதமாக சாப்பிட ஆசைப்படுகிறோம்.ஆனால்
செரித்த உணவின் கசடு வெளியானதா என்றால், இல்லைதான்.இதற்கு
காரணம் நாம் நம் உடைக்கும் வாசனை திரவியத்துக்கும் .அதாவது
வெளி அழகுக்கு நாம் காட்டும் முக்கியத்துவம்..உள் உடலுக்கு நாம்
காட்டுவதில்லை.வண்டி வாகனத்துக்கு நாம் காட்டும் அக்கறை நம்
உடலுக்கு நாம் காட்டுவதில்லை.உடலின் கசடு வெளியானால்தான்
நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும்.அதிகமாக தேங்கும் கழிவாலும்
உற்பத்தியாகும் காற்றாலும் நாம் பல இன்னல்களை பெற
வேண்டிதாயிருக்கும்.நம் உடலுக்கும் சர்வீஸ் தேவை.நம் உடலில் தங்கும் கழிவுகளை அகற்ற நாம் என்னென்ன செய்கிறோம் என்றால் பூஜ்யம் தான்.
கசடுகளை தினமும் நாம் அகற்றும் போது நாம் உற்சாகம் பெறுகிறோம்.
நினைவில் வையுங்கள்.மலச்சிக்கல் பல சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.

Friday, 16 October 2009

constipation


constipation be serious…

Sometimes constipation can lead to complications. These complications include hemorrhoids, caused by straining to have a bowel movement, or anal fissures—tears in the skin around the anus—caused when hard stool stretches the sphincter muscle. As a result, rectal bleeding may occur, appearing as bright red streaks on the surface of the stool. Treatment for hemorrhoids may include warm tub baths, ice packs, and application of a special cream to the affected area. Treatment for anal fissures may include stretching the sphincter muscle or surgically removing the tissue or skin in the affected area.

Sometimes straining causes a small amount of intestinal lining to push out from the anal opening. This condition, known as rectal prolapse, may lead to secretion of mucus from the anus. Usually eliminating the cause of the prolapse, such as straining or coughing, is the only treatment necessary. Severe or chronic prolapse requires surgery to strengthen and tighten the anal sphincter muscle or to repair the prolapsed lining.

Saturday, 10 October 2009

Foods That Fight Fat

8 Foods That Fight FatWant to lose weight as you chow down? Your wish is granted! (I promise, this is no fairy tale.) Your supermarket is filled with foods that studies show have lipid-melting powers to help melt fat and keep you slim. Stock up on these fat-fighting super bites, and you'll be trimmer even as you indulge. Read on to discover the eight foods that deserve a permanent spot in your fridge—and in your diet!

Almonds These yummy nuts are high in alpha-linolenic acid, which can accelerate your metabolism of fats. In fact, dieters who ate 3 ounces of almonds daily slashed their weight and body-mass index by 18 percent, while those who skipped the nuts reduced both numbers less— just 11 percent—a study in the International Journal of Obesity revealed. Chomp almonds à la carte (limit yourself to 12 per serving to keep calories in check). I get a pack at Starbucks and nibble throughout my day. Or sprinkle them into a recipe such as Black Bean–Almond Pesto Chicken. Go nuts!

Berries I tell my daughter, "These are nature's candy!" Turns out they're also your body's best friends. Strawberries, raspberries and other vitamin C–spiked fruit can supercharge your workout, helping you burn up to 30 percent more fat, research from Arizona State University at Mesa has found. If they're not in season, buy the little gems frozen in a bulk-sized bag so you'll always have them on hand to whip up a Berry Bliss Smoothie or Strawberry-Sunflower Pops, regardless of whether berries are in season.

Cinnamon Adding 1/4 teaspoon to your plate may prevent an insulin spike—an uptick that tells your body to store fat. Sprinkle it on your morning cereal or coffee or on your yogurt in the A.M., or savor it in Apple-Cinnamon-Raisin Oatmeal.

Mustard It's heaven on a soft pretzel, but mustard may also be a weight loss wonder. Turmeric, the spice that gives mustard its color, may slow the growth of fat tissues, a study in the journal Endocrinology finds. Use it on sandwiches instead of mayo, or sprinkle turmeric on cauliflower pre-roasting to give it a kick. Try it on tuna salad—I promise it adds zest.

Oranges This citrus fruit, which contains fat-blasting compounds known as flavones, deserves to be your main squeeze. Women who ate the most flavones had a much lower increase in body fat over a 14-year period, a study in The American Journal of Clinical Nutrition notes. Eat oranges sliced or swig fresh OJ (including pulp!) to get the best benefit from the fruit.

Soybeans Reason to toss a half cup on your salad? Soybeans are rich in choline, a compound that blocks the absorption of fat and breaks down fatty deposits. Oh, and they're addictively delish! But if breast cancer runs in your family, experts suggest you should talk to your doc before adding soy to your diet.

Sweet potatoes The colorful spuds' high-fiber content means they keep your insulin steadier than their white sisters, which means less fat packed on your hips, research finds. Top a small baked tater with lowfat cottage cheese for a tempting side dish, or whip up Miso Soup With Sweet Potato Dumplings.

Swiss cheese Calcium-rich foods reduce fat-producing enzymes and increase fat breakdown, and Swiss has more calcium than many of its cheesy peers. Choose the reduced-fat variety, such as Sargento. Slip it into your sandwich, put it on top of high-fiber crackers or use it for a healthier grilled cheese. Yum

Thursday, 8 October 2009

HOW TO CHOOSE HEALTHY PROCESSED FOOD

HOW TO CHOOSE HEALTHY PROCESSED FOOD

Besides checking the expiry date, we should also place importance in checking the food label. Food label is very important as it provides vital information whether the food is nutritious or high in calorie.


If you are not able to read and understand the nutrient content displayed on the food label, you should refer to the ingredient section.Example:
Biscuit A: Ingredients are Flour, Sugar and Fruits
Biscuit B: Ingredients are Sugar, Flour and FruitsYou should opt for Biscuit A because according to food label regulation, the first ingredient stated is the most quantity used to prepare the product.
Therefore for Biscuit B, sugar is the most quantity used to prepare the final product and it is not healthy as it has high sugar and calorie content.


If sugar and fat are listed in the first 3 main ingredients, avoid buying the product as much as possible. Make sure sugar and any types of fat are listed as the last ingredient in the ingredient section label of any food product.


Some food may be labelled as low fat. But this does not mean that it is low in calorie.

Example: Low Fat Yogurt
The yogurt could be low in fat but for taste, extra sugar could be added in. The extra sugar will increase the calorie content. Hence when choosing healthy food, make sure the product or food is not only low in fat but also low in calorie.

Tuesday, 22 September 2009

Ancient Medicinal systemAncient Medicinal System

The two ancient Medicinal system in Indian medicine are ayurveda and siddha.

Sidha system developed with the ancient civilizations of Harrappa and Mohenjo-daro, in the Indus River valley, about 6000 - 7000 years ago.
It was transplanted into Southern India along with the Dravidian people who migrated to south about 2500 years ago and during this migration, many plants were added into the medicine chest of Siddha treatment.
The Siddha System of medicine is the oldest and it is in vogue from the growing of vegetable kingdom on the Earth. Siddha generally refers to Ashtama Siddhi that is the 8th supernatural power. Those who attained or achieved the above said powers, are known as Siddhars. There were 18 important Siddhars in olden days and they developed this system of medicine. Hence, it is called Siddha Medicine. In the Indian History every one knows that, prior to the Aryan migration, the Dravidians were the first inhabitants of India - of whom the South Indians / Tamilians were the most prominent.
Siddha Vaidya is also the most ancient recorded herbal medical system. Siddha. It is systematic medical system, accurately defined, documented symptomatology , solution for reactions. The well researched remedies makes it an ideal one, as a bridge between the modern medicine and other complimentary medical systems.
Siddha Vaidya is very effective, Certain key ingredients like Amber, under some unique process can act instantly as effective as the modern system of Science. It is not true that one has to wait for days and months for a cure under this system. This makes this system unique and superior to other alternative systems. Some varieties of internal medicines, if prepared once can be used for hundred years . Such medicines have long life time and their potency will not be lost at any time, in this period. Siddha Vaidya recognizes eight branches of medicine, the same as western medicine except Geriatrics, the study of diseases of the aged. Instead Rasayana or rejuvenation therapy is given. The aim of their therapy is to maintain the youth of the individual along with long life. This is attainable through cleanses of the body (Pancha Karma) done seasonally and rejuvenation treatments which activate the body's ability to rebuild and renew itself. According to Siddha Vaidya and Ayurveda, it is the perfect digestion and assimilation of our food, together with the regular and efficient evacuation of wastes that is essential for health and beauty. Any food, no matter how perfect, that is improperly digested, forms toxic wastes called 'Ama'. Ama clogs the system, impedes digestion, blocks vital channels and clouds the mind. Siddha Vaidya is very effective in managing chronic diseases and degenerative conditions and holds many promises for the Health and Wellness of humanity. Healthy, functional and productive longevity is a promise from Siddha Vaidya. Another contribution is its wealth of knowledge regarding prophylaxis of heart diseases.

Siddhar's knowledge of latro-chemistry, minerals, metals and plants was stupendous. This was successfully used by them from time immemorial. The process of Muppu (Universal salt) and other calcinations process ., are the special features of Siddha medicinal system and these are not known to other medical systems. The fact that, even in the remote past when knowledge in chemical technology was not fully developed, Siddhars had unparallel knowledge in medicines.
Nano technology: A nanometer is one billionth of a meter, the width of six hydrogen atoms, or about 100,000th the size of a single grain of sand! Nano technology involves the manufacture and manipulation of molecules from 1-100 nanometers in size. A technological revolution that will irreversibly alter the way people live and work. It was said that buy 2010, half of all drugs will be made with nano technology. Today only we are talking about nanao technology. Siddha System for centuries has been practicing the division of minerals into atomic weights. Atomic weight of hydrogen is 1.0079 atoms. Which is 1/6th the width of one nanometer.
So you can decide how advanced was the siddha system of science to which used such small particles centuries back. It is this science and who ever practicing to this scale are the makers of superior medicines . For medicines to be very effective the inorganic substances are to be brought to their atomic form and ionic form. Today, We have on hand just a few of these works. Siddha system is all about not only treating illness but promoting youthful maintenance and rebuilding of the body.
Rejuvenation does not necessarily mean restoring the Old to Youth; for it may simply mean maintenance of youth without reaching the old age; and if youth is maintained perpetually, it becomes Immortality. So Rejuvenation is a means for prolonging life .
Immortality being one of the most consoling and comforting dogma of religion, should be reserved for aspiration of Man's faith. It is proved that certain single cell creatures do not yield to natural death. Dr. Alexis Carrel, the celebrated biologist in his article on "tissue culture" has proved beyond doubt that it has been possible to keep some animal tissue almost alive and growing indefinitely in a suitable organic media. He called them as "immortal". Cultures should, at frequent intervals, be transplanted to fresh media or else growth ceases and the cells begin to die poisoned by the accumulation of their debris and other used up stuffs. Tissue culture is the determining factor.Similarly for the cells to be at best state, the cells of our body as well should be brought up in an environment, free from the contamination of the waste poisonous by-products in the assimilating process.
Therefore a high degree of constancy is to be maintained in the internal environment for the existence of life and health in the body, by keeping up the equilibrium of acid and alkaline balance in the body, eliminating the waste products regularly.


Loading...


Monday, 14 September 2009

Vitamin supplement

11th SEPTEMBER 09: VITAMIN SUPPLEMENTS

Taking vitamin supplements in pill form is not advisable as it can cause damage to our kidneys and liver. Therefore it is better to eat various types of vegetables and fruits as you will get sufficient amount of daily vitamin requirements the body needs.Some may experience mal absorption problem whereby the system is unable to absorb vitamins and minerals from the food. Those who suffer from mal absorption problem are required to take supplements to stay healthy.Not everyone should take vitamin supplements. This is because some may experience side effects and can harm vital organs in the body. Therefore consult your physician or dietician before consuming pill supplements.When taking vitamin pills, you should drink lots of water.Always remember, by eating food, our body will be able to absorb more natural vitamins. Pill supplements are just to rectify any health problems, if there are any.

choosing healthy food

0th SEPTEMBER 09: CHOOSING HEALTHY FOOD

How to choose healthy food when eating out? When you go to a "Mamak" shop, you can eat healthy food by choosing the right food. Chapati, Chicken tandoori are low in calorie. Naan is also low in fat. However when we order Naan, we tend to order Cheese or Butter Naan. These type of Naan is high in fat and calorie.When eating chapatti, try to include a vegetable and a protein food.
A plate of fried noodles has 7 spoons of oil. However in a bowl of soup noodle which has the same ingredients have only 2-3 spoons of oil. Therefore try to opt for soup based foods as much as possible that stir fried foods when eating out.